ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΗΧΟΜΕΤΡΑ

Το πλέον σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου Class 1 DUO (DUO Smart Noise Monitor),  αναπτύχθηκε από την 01 dB και εξασφαλίζει ένα πλήρες δίκτυο μετρολογίας θορύβου που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στις Δημοσιεύσεις 651 και 804 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (I.E.C. PUBLICATIONS 651-1979 and 804-1985), καθώς και τα πρότυπα IEC 1260 και IEC 61672-1 και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/14/ΕΚ, 2002/49/ΕΚ.  Διαθέτει επεξεργαστή για ολοκληρωτική και ποσοστομοριακή ανάλυση περιβαλλοντικού θορύβου και τουλάχιστον τις παραμέτρους μέτρησης: Lp (SPL), Leq, Lmax, Lmin, Pmax (L peak), DOSE (ανηγμένη δόση στο 8ωρο), Lep,d , L50 (τιμή ηχοστάθμης που υπερβαίνεται στο 50% του χρόνου μέτρησης), L1, L5, L10, L90, ημερομηνία, ώρα και διάρκεια δειγματοληψίας με βήμα τουλάχιστον 10 ms. Eχει την δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων και παρέχει οκταβική και τρίτο-οκταβική χρονική μεταβολή, τους δείκτες Ln, Lden, Ld-e, Lday, Levening, αντιγραφή γραφικών σε EXCEL και WORD, χρονική και φασματική ανάλυση σε πίνακες και σε έγχρωμη γραφική απεικόνιση και παροχή της διακύμανσης της συνεχούς ισοδύναμης στάθμη και των στατιστικών αναλύσεων σε επιλεγμένες χρονικές περιόδους  καθώς επίσης και για συγκεκριμένα συμβάντα θορύβου.

Το ολοκληρωτικό ηχόμετρο Class 1 FUSION SLM περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες λειτουργίες με λογικό κόστος και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις περισσότερες ανάγκες ακουστικών καταγραφών(ακουστικό περιβάλλον, εργασιακός θόρυβος, κτιριακή ακουστική κλπ.). Είναι επεκτάσιμο και διαθέτει επικοινωνία μέσω 3G modem. Στον βασικό εξοπλισμό του περιλαμβάνεται το λογισμικό dBTrait Viewer για την απλή και αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων καταγραφής. Το FUSION SLM καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του IEC 61672 Class 1, που παρέχεται με το πιστοποιητικό βαθμονόμησης. Το FUSION μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακουστικές μετρήσεις στις δύο κατευθύνσεις αναφοράς 0 ° ή 90 ° (με τη εξωτερική μονάδα DMK01), για προσαρμογή σε διαφορετικές πιθανές μετρήσεις (χερσαίες μεταφορές, αεροσκάφη, βιομηχανικός θόρυβος και εργοτάξια). Το FUSION περιλαμβάνει επίσης την προαιρετική ενότητα λογισμικού «Building Acoustics», που αναπτύχθηκε για την μέτρηση και αξιολόγηση της ακουστικής απόδοσης των κτιρίων. Περιλαμβάνει: (α) αυτόματη ανίχνευση του τύπου της μέτρησης που εκτελείται, (β) δείκτες ποιότητας μέτρησης για το χρόνο αντήχησης (πρότυπο ISO 3382) και (γ) άμεσο υπολογισμό τυποποιημένων τιμών στο FUSION SLM. Επιπλέον, με το FUSION SLM παρέχεται δωρεάν το λογισμικό dBInside Viewer, που επιτρέπει τυποποιημένους υπολογισμούς .